Naturen

Kystområderne omkring Endelave har uforstyrrede strandenge og lavvandede havområder, der er rige på fugleliv. Ofte raster store flokke af ænder i havområderne nord og nordvest for øen, og ved Flasken kan ses vadefugle i tusindvis.
Endelave med det omkringliggende hav er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde. Det betyder, at der skal vises ekstra hensyn og specielt i ynglesæsonen:
– gå kun på stierne eller langs stranden
– gå uden om fuglekolonier
– tag ikke ophold i nærheden af reder eller unger
– løsgående hunde må ikke medbringes

Af større pattedyr findes både rådyr og ræve på Endelave. Ræven har flere gange været udryddet på øen, men i isvintre kommer nye ræve over isen fra fastlandet.
Flere forholdsvis almindelige dyr fra den danske fauna findes slet ikke på Endelave, som eksempelvis hugorme og muldvarpe.

I vandet omkring Endelave findes mange forskellige arter af bundplanter på det lavere vand. Der er stenrev mange steder i havet omkring øen, og dyrelivet på havbunden og i tangskovene kan man se, hvis man snorkler rundt

buk

Uberørt skov ved Louisenlund
Omkring godset Louisenlund findes øens største løvskov, hvori der endnu er bevaret rester af den århundrede gamle herregårdsskov.
Her er en mangfoldighed af gamle danske træer. Vedbend og kaprifolier slynger sig som lianer op ad stammerne og mellem træerne, og giver flere steder skoven et helt urskovsagtigt præg.

Lynger Hage
Lynger Hage er et hedeareal lige syd for Louisenlund, bevokset med bl.a. fyr og brombær. Floraen er rig her, med bl.a. forskellige orkideer.
En del af området er udlagt som sommerhusområde.

Klinten
Klinten er dannet under istiden, og var lige efter istiden en rund bakke, der strakte sig ud i havet. Bølgepåvirkningen har gennem årtusinder ædt sig ind på bakken og gjort den til en stejl klint.
Det sker stadig, og hver storm fører nyt materiale fra Klinten til havs, og strømmen fører det nordpå langs kysten, hvor det igen aflejres.
På Klintens stejle sider kan man aflæse, hvordan de forskellige isfremstød har afsat lag på lag af materiale. Klinten er ca. 400 meter lang og omkring 5 meter høj.
50 meter ude i havet ca. midt for Klinten ender udløbet fra rensningsanlægget, der er placeret ved Gyllinglund tæt på naturlejrpladsen.
Fra Klinten er der en meget smuk udsigt i klart vejr til både Æbelø, Fyn og Jylland.

Møllegrunden og sælerne
Sælerne raster og yngler i stort antal på de to sandbanker Svanegrund og Møllegrund ved Endelave.
Svanegrund ligger ca. 5 km fra kysten her mod nordøst. Møllegrunden, et lille smalt sandrev lidt nordvest for Endelave, er et vigtigt ynglereservat for Kattegats sæler.
Foruden sælerne holder mange fugle til på Møllegrunden, bl.a. vil man ofte kunne se store flokke af skarver.
Alle disse vidunderlige steder kan ses, når man går Kaninoen og andre vandreture på Endelave

havørn
Kaniner

Fugletårnet
På Endelave Strandvej ligger fugletårnet med udsigt til det det fredede fuglereservat kaldet Flasken.

Mange naturelskere, ikke mindst ornitologer og andre fugleinteresserede, besøger hvert år fugletårnet; ligesom både turister og øboere tager kaffen eller en sun-dawner med i tårnet for at nyde udsigten fra plateauet.

Tårnet blev opført i 2013 efter et privat initiativ – bl.a. af Jørgen ”Fugl”, som også har lagt uofficielt navn til tårnet: Jørgens Borg.